UNIVER.CITY wil een kwaliteitsvol, toekomstbestendig en maatschappijgebaseerd opleidingsaanbod uitbouwen aan de VUB. Docenten en opleidingsverantwoordelijken met interesse in Community Engaged Research and Learning (CERL) kunnen ondersteund worden door in te stappen in een universiteitsbrede leergemeenschap.

De Univer.City-leergemeenschap

We komen enkele keren per academiejaar samen om het te hebben over de plaats van Community Engaged Research and Learning (CERL) in het VUB-curriculum, welke partnerschappen kunnen worden aangesproken, welke leerdoelen erbij ontwikkeld kunnen worden, welke werk- en evaluatievormen toepasselijk zijn, hoe je een duurzame link met onderzoeks- en beleidsagenda’s legt, hoe je diverse achtergronden en leernoden in rekening brengt, enz. Ervaringen en vragen worden afgetoetst aan onderzoeksgegevens, beleidskaders en goede praktijkvoorbeelden. Centraal staat de vraag naar de impact van maatschappijgebaseerd onderwijs op de studenten en gemeenschap. Tijdens onze bijeenkomsten zetten we synergieën op en wisselen we kennis, netwerken, informatie, instrumenten en methodieken uit. Alles wordt na afloop gebundeld in een gebruiksklare toolkit.

 

Ondersteuning op maat

Het Univer.City-kernteam biedt ook ondersteuning op maat van jouw project. Je kan bij ons terecht voor:

 • Administratief-logistieke ondersteuning (het opmaken van samenwerkingsakkoorden, verzekeringen)
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden
 • Mappen en faciliteren van partnerschappen
 • Ondersteuning bij de communicatie van (project)realisaties
 • Hulp bij het coachen van studenten
 • Hulp bij het organiseren van inspiratie- en of netwerkmomenten
 • Pedagogische ondersteuning (fijnstellen ECTS-fiches, uitwerken van didactische werkvormen en tools, voorbereiden online leeromgeving)
 • Vorming en ondersteuning op opleidings-/vakgroepniveau
 • Verkennen financieringsmogelijkheden
 • Hulp bij de monitoring en kwaliteitsbewaking van maatschappijgebaseerd onderwijs

 

Oproep!

Ben jij al bezig met maatschappijgebaseerd onderwijs en/of onderzoek? Wens je meer uitstraling voor je projectrealisaties? Laat het ons weten op info.cerl@vub.be!

****

UNIVER.CITY wants to develop a high-quality, future-proof community based & engaged educational offer at the VUB. Lecturer,  programme coordinators, researchers, policy and administrative staff with an interest in Community Engaged Research and Learning can be supported by joining a university-wide learning community.

THe Univer.City learning community

Within the learning community, the possibilities and properties of community engaged teaching and learning are considered from a broad and heterogeneous perspective: what is the place of CERL strategies in the VUB curriculum, which partnerships can be implemented for this, which learning goals can be formulated, which work and evaluation forms are applicable, how does one establish a sustainable link with research and policy agendas, should one take into account various backgrounds and learning needs, etc.? Experiences and questions from those involved are tested against research data, policy frameworks and examples of good practice. Guiding focus is the impact of the deployed strategies on all stakeholders involved. The goal is to set up synergies, exchange knowledge, networks, information, tools and methodologies and to compile them into a toolkit.

 

CUSTOMIZED SUPPORT

The UNIVER.CITY project team also offers customised support. You can contact us for:

 • administrative – logistical support (drawing up cooperation agreements, insurance)
 • inspiring examples
 • mapping and facilitating partnerships
 • support for communicating (project) realisations
 • assistance in student coaching
 • help with the organising of networking events
 • pedagogical support (fine-tuning ECTS tokens, elaborating didactic methods and tools, preparing online learning environment)
 • training and support at course or department level
 • exploring financing options
 • assistance with monitoring / quality assurance of CERL strategies

 

CALL TO ACTION

Are you already involved in community engaged teaching and / or research, and do you want to share your experiences, instruments and / or networks? Do you wish for your project realisations to be more radiant? Contact us at info.cerl@vub.be!