De recente onderzoeksliteratuur bevestigt de meerwaarde voor de persoonlijke, academische, professionele en intellectuele ontwikkeling van studenten enerzijds, hun maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin anderzijds. Studenten verwerven academische kennis en competenties en leren deze toe te  passen op (complexe) maatschappelijke vraagstukken. Ze komen in contact met diverse maatschappelijke actoren en doelgroepen en ontwikkelen competenties die hen in staat stellen om te gaan met reële maatschappelijke noden. De koppeling theorie-praktijk door kritische, op ervaring gebaseerde reflectie, het collaboratief en activerend opzet van maatschappijbetrokken onderwijsstrategieën, zorgen ervoor dat cursusinhouden meer inzichtelijk en duurzaam worden verwerkt. Studenten verwerven meer kennis van en appreciatie voor de eigen discipline, tonen zich meer gemotiveerd en betrokken en nemen meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Ze verwerven zowel discipline-specifieke competenties als meer generieke vaardigheden: vrije oordeelsvorming, diversiteitsdenken, competenties die bijdragen aan levenslang leren, zelfkennis en zelfregulatie, transdisciplinaire samenwerkingsvaardigheden en interculturele communicatie, actief burgerschap, complexe probleemanalyse, leiderschap, doorzettingsvermogen, etc. allemaal zaken die hoe langer hoe meer van belang zijn om op kwaliteitsvolle wijze bij te kunnen dragen aan de 21ste-eeuwse samenleving.

Maatschappijbetrokken onderwijs staat docenten toe hun maatschappelijke netwerk uit te breiden, vakinhouden te actualiseren en hun wetenschappelijke expertise toe te passen op levensechte contexten. Omgekeerd brengt maatschappijbetrokken onderwijs maatschappelijke kennis en actoren naar de opleiding, onderwijs en onderzoek kunnen worden afgestemd op actuele ontwikkelingen, inzichten en uitdagingen. De nabijheid van de professionele praktijk houdt de opleiding up-to-date en verhoogt de aantrekkelijkheid voor studenten en academische medewerkers. Maatschappelijk betrokken onderwijsprogramma’s kunnen het democratisch en maatschappelijk responsief karakter van de universiteit verhogen en bijdragen aan versterkte beleidsparticipatie en meer transparante beleidsvoering.

In de meest doorgedreven vorm kan maatschappijbetrokken onderwijs een rol spelen in lokale verankering en vooruitgang. MBO-strategieën en -programma’s worden ingebed in de maatschappelijke valorisatiestrategieën van de universiteit. Partnerschappen en samenwerkingsprocessen worden strategisch uitgebouwd, in overeenstemming met instellingspecifieke onderzoeksexpertise en maatschappelijke beleidsagenda’s. Studenten, professionals, burgers en beleidsmakers vormen een leer- en onderzoeksgemeenschap, die de universitaire gemeenschap uitdaagt om stil te staan bij de essentie en impact van haar kerntaken. Individuele en collectieve competenties, tijd en middelen worden gemobiliseerd om nieuwe kennis te ontwikkelen, verandercapaciteiten te voeden en innovatieprocessen te initiëren.