UNIVER.CITY wil maatschappelijke partnerschappen en authentieke contexten binnenbrengen in het VUB-curriculum als bouwstenen voor relevant en toekomstbestendig onderwijs. Het project wil Service Learning inbedden in het VUB-onderwijsaanbod om onze wetenschappelijke expertise doorhene onze opleidingen meer actief en doelgericht ten dienste te stellen van maatschappelijke actoren en belanghebbenden.

De VUB wil haar studenten opleiden tot geëngageerde wereldburgers en kundig-creatieve professionals, voorzien van die competenties nodig om te functioneren binnen en bij te dragen aan de complexe 21ste-eeuwse samenleving. Sociale bewogenheid, vrije oordeelsvorming, kritisch-democratische vorming en verantwoordelijkheidszin maken de kern uit van onze onderwijsvisie. Community Service Learning vormt een concreet vehikel om deze pijlers in praktijk te brengen. Brussel als wereldstad is hiervoor de uitgelezen uitvalsbasis.

Service Learning bouwt zich op rond concreet geformuleerde leerdoelen. Studenten gaan aan de slag met een praktische opdracht om tegemoet te komen aan reëel bestaande (gemeenschaps)noden.  Het gaat hierbij steeds om een win-win-win.

Studenten verwerven academisch inzicht en passen dit toe op (complexe) maatschappelijke problemen, komen in contact met diverse maatschappelijke actoren en doelgroepen en ontwikkelen persoonlijke, academische, professionele en maatschappelijk relevante skills die hen in staat stellen om te gaan met maatschappelijke veranderingen en uitdagingen en om hier individueel en/of collectief verantwoordelijkheid rond op te nemen. Service Learning stimuleert en valoriseert maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin bij studenten. Studies wijzen op de positieve impact van Service Learning op leerresultaten en doorstroming van studenten.

Het doelgericht inbrengen van een Community Service Learning dimensie in opleidingen verhoogt de betrokkenheid van studenten bij en de maatschappelijke impact van het geboden onderwijs. De academische gemeenschap krijgt de mogelijkheid om aandacht voor maatschappelijke noden, diverse vormen van maatschappelijk engagement te benadrukken en haar maatschappelijke taakstelling en forumfunctie concreet gestalte te geven. Service Learning biedt concrete kansen voor vernieuwing, valorisatie en regionale verankering.

Op maatschappelijk vlak draagt Community Service Learning bij aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen door wetenschappelijke expertise te verbinden met de praktijk. Community Service Learning bevordert de uitbouw van duurzame stedelijke samenwerkingen en de valorisatie van onderzoekspotentieel.

Met  UNIVER.CITY wil de VUB de Brusselse uitdagingen en dynamieken inzetten als authentieke leercontexten en bijdragen aan de uitstraling van de VUB als warme, geëngageerde instelling met een hart voor en verbonden met het Brussel van vandaag en morgen.