De stevige houdgreep van de coronapandemie dwingt hogescholen en universiteiten om hun onderwijs- en onderzoekspraktijken grondig bij te sturen. Maar draagt deze uitdagende periode daarnaast ook een potentieel van positieve verandering in zich? Dat is alvast de hoop van VUB-rector Caroline Pauwels en vicerector Onderwijs en  Studentenbeleid Jan Danckaert. In een recent artikel in het onderwijstijdschrift TORB delen ze hun visie op onderwijs voor de 21e eeuw. Hierin worden studenten actief klaargestoomd om zich te engageren voor de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Onderwijs zal volgens hen blended zijn of zal niet zijn: diverse (digitale) onderwijsvormen moeten harmonieus met elkaar samenwerken om de complexiteit van deze uitdagingen de baas te kunnen. En wat ons vanuit UNIVER.CITY vooral deed glunderen: Community Engaged Research & Learning (CERL) wordt in deze pedagogisch visie naar voor geschoven als belangrijke pijler om deze ambities te verwezenlijken. 

Dit toekomstbestendig onderwijs is multi, inter- en transdisciplinair: diverse vormen van kennis en ervaring worden gevaloriseerd en de universiteitsgemeenschap treedt actief in interactie met actoren in de Brusselse grootstedelijke context. De hoofdstad biedt studenten en docenten immers concrete kansen om vernieuwende leer- en onderzoeksstrategieën op poten te zetten. Maar deze urban jungle vraagt soms ook om een aanpak die gevestigde normen doorbreekt. Zo valt de alwetende onderwijzer van z’n voetstuk: docenten moeten niet alleen uitblinken in inhoudelijke expertise, maar daarnaast ook een coachende rol op zich nemen. Op die manier worden studenten de nodige vaardigheden en attitudes bijgebracht die hen kunnen helpen om hun verantwoordelijkheid op te nemen in een snel veranderende stedelijke en globale samenleving.  Daarnaast vervagen de grenzen tussen leren en weten in CERL praktijken. Actieve dialoog tussen diverse betrokken verbreedt eenieders horizon en doet stilstaan bij individuele en collectieve vormen van verantwoordelijkheid. Pauwels en Danckaert verwoordden het als volgt:  

“Daarom hebben we projecten zoals UNIVER.CITY en weKONEKT.brussels opgezet; wederzijds verrijkende partnerschappen met een veelheid van stedelijke actoren (socioculturele, politieke, economische …) in die projecten werken interdisciplinair samengestelde groepen van studenten, met de partners, rond problemen die de partnerorganisaties aanreiken.”  

Daarnaast benadrukken beiden terecht dat er geen uniek recept bestaat voor het inrichten van blended onderwijs: “het is aan elke opleiding – en zelfs aan elke individuele docent – om het juiste evenwicht te zoeken tussen de verschillende lesvormen in functie van de leerdoelen en van de doelgroep.” Net daarom willen we met UNIVER.CITY in de komende jaren verder blijven inzetten op ondersteuning die op maat gesneden is van elk uniek partnerschap. We brengen gauw meer nieuws over hoe we deze ambitie concreet zullen omzetten in de praktijk.  

Het volledige artikel kan je hier – verstopt achter een betaalmuur – lezen.