De projecten zijn gekend!

Maar liefst 10 veelbelovende CERL-projecten zullen het komende academiejaar (verder) ontwikkeld worden aan de VUB, met de steun van UNIVER.CITY.

Bruggen bouwen (prof. dr. Gerrit Loots)

Het project ‘Bruggen bouwen’ kadert binnen het Interdisciplinaire onderzoeksprogramma (IRP) ‘Voicing youth at social risk in Brussels’. VUB-studenten bieden vraaggerichte opvoedings- en gezinsondersteuning (huiswerk begeleiding, vrijetijdsactiviteiten, sociale contacten…) aan kinderen, jongeren en gezinnen in sociaal kwetsbare situaties. Studenten doen hierbij kennis en ervaring op in het omgaan met andere culturen en met groepen in maatschappelijk kwetsbare situaties, onder supervisie van deskundige Brusselse organisaties. Het buddyproject werd door de VUB geselecteerd als Onderwijs Vernieuwingsproject (OVP) voor het academiejaar 2017-2018. Met UNIVER.CITY willen we  het project verder fijnstellen en beter bekend maken binnen (en buiten) de VUB.

Community Journalism (dr. Martina Temmerman)

Studenten Letteren (3e Bachelor) krijgen een inleiding in diverse journalistieke genres, waaronder ‘community journalism’. Ze gaan hierbij ook concreet aan de slag: ze trekken de straat op, praten met Brusselaars en schrijven hun verhaal. De praktijkcomponent van het vak wil studenten doen nadenken over het belang van lokale journalistiek en de mogelijkheden om burgers te betrekken bij lokale verslaggeving. Doorheen het UNIVER.CITY-leertraject zal worden nagegaan welke instrumenten en methodieken voorhanden zijn om studenten te begeleiden bij betekenisvolle reflectie over opgedane ervaringen en inzichten.

Mobile Learning Lab <Maebar> (prof. dr. Liesbeth De Donder)

Het Mobile Learning Lab Maebar, Arabisch voor stedelijk kruispunt, bevat een educatieve toolbox die door de opleidingen Educatiewetenschappen en Agogische Wetenschappen ingezet wordt als active learning space in de stad. Studenten kunnen dankzij het mobiele leerlab theoretische kennis over verschillende agogische thema’s en methodieken rond gemeenschapsontwikkeling, empowerment, mede-eigenaarschap, burgerschap, … toepassen op de alledaagse praktijk. Daarnaast worden participatief onderzoek en onderzoeksmethodes, co-design trajecten, zelf-, co-regulatie en leren ook toegankelijk gemaakt voor de stad en haar inwoners. Voor de inhoudelijke verdieping hopen we op de expertise van de leergemeenschap die UNIVER.CITY creëert. Daarnaast hopen we Maebar via de leergemeenschap VUB breed beschikbaar te maken.

Sport Business Game (prof. dr. Inge Derom)

Het Sport Business Game wordt georganiseerd voor studenten Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen in de afstudeervariant sportbeleid en sportmanagement. Het eerste semester start met een aantal hoorcolleges waarin de algemene principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal staan. In een aantal werkcolleges maken studenten kennis met de organisatie, visie en ambities van maatschappelijke (non-profit) sportorganisaties uit Brussel. Tijdens het tweede semester werken studenten zelf een MVO-project uit voor een sportorganisatie naar keuze. Het vak wordt afgesloten met een jurymoment waarop de studenten hun gerealiseerde project voorstellen. Binnen de leergemeenschap zijn we specifiek op zoek naar ondersteuning bij het uitwerken van een instrument voor de evaluatie- en reflectiemomenten.

Project Sociaal Ondernemerschap (prof. dr. Nikolay Dentchev)

Studenten “Corporate Social Responsibility” en “Inleiding tot het Bedrijfsbeheer/Introduction to Business” krijgen een opdracht ter ondersteuning van sociale ondernemers. Ze maken een kritische analyse van het business plan van de organisatie, gebruik makende van de theoretische modellen die hen doorheen bovenvermelde vakken worden aangereikt. Afgelopen academiejaar werden een aantal pilootprojecten opgezet. Op basis van deze eerste ervaringen willen we de praktijkopdracht (omschrijving en  materiaal ter ondersteuning) verder fijnstellen doorheen het UNIVER.CITY-leertraject

Interculturele vaardigheden binnen de lessen taalbeheersing Frans (prof. dr. Wim Vandenbussche)

Doorheen de lessen taalbeheersing Frans leidt ACTO (Academisch Centrum voor Taalonderwijs – VUB) studenten op die zich vlot kunnen bewegen in een multiculturele en meertalige samenleving. Met UNIVER.CITY willen we onze activiteiten rond interculturele communicatie versterken. We nemen « interculturele communicatievaardigheden » op als  nieuwe competentie in onze lesprogramma’s. Studenten worden getraind in specifieke sociale en communicatieve vaardigheden aan de hand van argumentatie-, onderhandelings- en bemiddelingsoefeningen. We organiseren hiertoe diverse workshops (speech battles (“joutes verbales”), migratieverhalen (“récits migratoires”), workshops rond advocacy, etc.). Al deze activiteiten reiken onze studenten een kritische benadering aan van concepten zoals identiteit, culturele referentiekaders, traditie en moderniteit en voeden de wereldburgerschapscompetenties van onze studenten.

Bootcamp Sustainability (dr. Waldo Galle)

‘Bootcamp Sustainability’ is een nieuw in te richten – universiteitsbreed – keuzevak. Docenten uit verschillende faculteiten worden ingeschakeld voor een multidisciplinaire verkenning van duurzaamheidsthema’s. Studenten krijgen een praktijkopdracht waarbij een duurzaamheidscase wordt geanalyseerd. Doel van het UNIVER.CITY traject is om het vak optimaal voor te bereiden en in te bedden in het duurzaamheidsbeleid van de VUB.

Onderwijsinnovatie en -technologie (prof. dr. Jo Tondeur)

‘Onderwijsinnovatie- en technologie’ wordt een nieuw opleidingsonderdeel van de educatieve Master. De focus van het opleidingsonderdeel ligt op pedagogisch-didactische ondersteuning van onderwijsinnovaties en dat met een specifieke focus op ICT. We hopen dankzij UNIVER.CITY de principes van CERL te integreren in het opleidingsonderdeel, zonder dat het voor de stakeholders een belasting wordt. Concreet zoeken we naar een manier om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, scaffolds om het reflectieproces te ondersteunen en mogelijkheden om de praktijk te betrekken bij de evaluatie

Interprofessioneel onderwijs in de gezondheidszorg (prof. dr. Nele Adriaenssens)

Nieuw in te richten, pluridisciplinair opleidingsonderdeel dat interprofessionele, communicatieve en wereldburgerschaps-competenties wil versterken bij studenten binnen het domein van de gezondheidszorg. Door deelname aan de leergemeenschap hopen we inspiratie op te doen en handvaten aangereikt te krijgen om de CERL innovatief in het opleidingsonderdeel in te bedden en de samenwerking met partnerorganisaties zo kwalitatief mogelijk op te zetten. Specifiek zal daartoe samen worden gewerkt met Brusselse organisatie, die actief zijn in het domein van gezondheid en specifieke (kwetsbare) doelgroepen.

Community Based University (CBU) (Jozefien De Marrée)

Van 2003 tot 2018 maakten meer dan 200 VUB-studenten hun masterproefonderzoek i.s.m. bijna 100 non-profitorganisaties via de Brusselse Wetenschapswinkel. Het Community Based University project tilt de Wetenschapswinkel naar een hoger niveau door de werking grondig te evalueren en het vervolgens om te vormen tot een dynamisch interactieplatform tussen onderzoek en maatschappij. Brusselse studenten, docenten en organisaties zullen zo samenwerken mét en in de stad via een VUB Living Lab, eindwerken en projecten. CBU heeft sterke linken met het ASP2030-project UNIVER.CITY en het Erasmus+ Wetenschapswinkelproject ENtRANCE.

Op 20 juni 2018 zijn we uit de startblokken geschoten tijdens de UNIVER.CITY-kick-off… Wordt vervolgd!